Prince Harry visits Bardiya National Park

Prince Harry visits Bardiya National Park on Monday, March 21, 2016. Photo: Rastriya Samachar Samiti